Archiv pro rubriku: Magistrát Prahy

Setkání starostů MČ Praha 1-57, Kbely 15. 10. 2015

Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57 (15.10.2015, přítomno 46 starostek a starostů. Setkání probíhalo ve Kbelích, od 16:30h do 19 hodin.)

• 1. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Zásadně odmítají variantu finančních vztahů hl. města Prahy k městským částem hl. m. Prahy, která byla schválena Radou hl. města Prahy 13.10.2015 (var. 17). Tato varianta je v naprostém rozporu s předchozími usneseními starostů městských částí Praha 1-22, městských částí Praha 23-57 a nyní i městských částí Praha 1-57. Tato varianta zásadně poškozuje již tak podfinancované městské části.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 2. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Trvají na navýšení současné hodnoty minimální výše příspěvku na obyvatele, na částku 2.900,- Kč/obyvatele a dorovnání finančních vztahů jednotlivých městských částí na min. úroveň roku 2015. Proto navrhují úpravu finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy dle předložené a projednané varianty označené

č. 13, čímž ustupují ze svého původního požadavku a tato varianta je lacinější o cca. 50 mil. Kč.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 3. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 konstatují, že současný příspěvek na výkon státní správy poškozuje občany městských částí, pro které státní správu vykonávají. Tyto městské části jsou nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale i z dotace hl .m. Prahy, která je určena primárně na péči, údržbu a zvelebování městských částí. Tento postup je vůči městským částem, vykonávajících státní správu značně diskriminační.

Starostové žádají okamžitě o zjednání nápravy, a to ze strany hl. m. Prahy, neboť hl. m. Praha je jeden správní obvod, jedna obec, jeden kraj. Zodpovědnost připadá čistě na vrub hl. m. Praha.

Pokud vedení hl. m. Praha nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování na výkon státní správy na svá bedra.

Hlasování: 46 PRO

• 4. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem pro rok 2016 žádají, aby byla v rozpočtu hl. m. Prahy 2016 zohledněna skutečnost, kdy MČ Praha 19 vykonává státní správu pro MČ Praha Vinoř a Satalice. S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k faktu, že je velmi těžko zařaditelná do jakéhokoliv vzorce, požadují zvýšení příspěvku pro MČ Praha 19 na dokrytí nákladů státní správy bez ohledu na to, jak budou probíhat jednání s Ministerstvem financí o úhradě nákladů na výkon státní správy. Důvodem je skutečnost, že MČ Praha 19 je nejvíce znevýhodněna z MČ 1 – 22 a s ohledem na její nízký rozpočet je u ní nejtěžší státní správu dofinancovat.

Hlasování: 43 PRO, zdrželi se 3

• 5. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 trvají na změně Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Praha, kterou schválil sněm starostů městských částí Praha 1-57 a žádá starostky a starosty, kteří jsou zastupiteli hl. m. Prahy, aby na příštím jednání zastupitelstva hl. m. Prahy tento návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy předložili.

Hlasování: 46 PRO

Starostové ještě projednali ultimativní výroky hraničící s vydíráním radního Dolínka: „Toto chování je trestuhodné a vůči Pražanům nezodpovědné a každá taková městská část si zaslouží dostat nulu v rámci přerozdělování peněz z rozpočtu”.

Víte o čem jedná Rada vaší městské části?

Nic není staršího než včerejší noviny. Proto je třeba zajistit, aby nezapadla informace zveřejněná v lokálním deníku Metro dne 13.5.2015. Pokud se tato informace ukáže jako pravdivá a nezkreslená, je průlomová. Týká se práva oposice na zvukový záznam jednání rad městských částí.

Ti z Vás, kteří máte základní pojem o fungování obecní samosprávy, mohou tento odstavec přeskočit. Většina však, bohužel, postrádá základní informace o tom jak fungují mechanismy, které mají vliv na jejich základní životabytí. Tedy funguje to tak, že v komunálních volbách si zvolíme zastupitelstvo obce. Podle názvu by nás měli zastupovat. Zda tak činí, můžeme ověřovat při povinně veřejných zasedáních zastupitelstev, která se konají přibližně čtyřikrát do roka. Skutečnou výkonnou moc však mají obecní rady, které si vítězné strany většinou obsazují podle svých potřeb. Ze zasedání rad jsou povinně pořizovány zápisy. Ze zkušeností víme jak omezené a zkreslené ty zápisy bývají. Oposice, potažmo veřejnost, pak není zdaleka informována tak, jak by informována být měla.

Ministerstvo vnitra dalo, podle článku v deníku Metro, z pravdu straně Piráti, kteří požadovali zvukové záznamy jednání obecních rad. Tím je jasně řečeno, že všichni zastupitelé mají právo na plnohodnotné informace. Je jasné že stejné právo mají i občané, které zastupitelé zastupují.

Proto apelujeme! Žádejte o veřejný přístup k plnohodnotným informacím! Mohou pro Vás mít, a většinou mají, zásadní význam!

Novinový článek Metro 13.5.2015 zde: Piráti slaví úspěch

Jakmile dostaneme podrobnosti a doklady, budeme Vás informovat.

Jan Majer, Praha 13

Pražské stavební předpisy vs. zákon

Dokumenty související s přípravou  Pražských stavebních předpisů  (PSP) najdete na stránkách našeho hnutí SNOP v záložce Stavební předpisy.

Aktuálně připojujeme, že magistrát podlehl developerskému tlaku, a nastoupil cestu vehementního prosazování PSP za každou cenu. Vymyslel takzvanou „Technickou novelu PSP“. Tu se snaží za zavřenými dveřmi v nesmyslně zkráceném termínu projednat. Vlastně byla projednána dřív, než měla šanci se dostat k občanům. Pokračování textu Pražské stavební předpisy vs. zákon