Archiv pro rubriku: Setkání starostů

Setkání starostů MČ Praha 1-57, Kbely 15. 10. 2015

Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57 (15.10.2015, přítomno 46 starostek a starostů. Setkání probíhalo ve Kbelích, od 16:30h do 19 hodin.)

• 1. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Zásadně odmítají variantu finančních vztahů hl. města Prahy k městským částem hl. m. Prahy, která byla schválena Radou hl. města Prahy 13.10.2015 (var. 17). Tato varianta je v naprostém rozporu s předchozími usneseními starostů městských částí Praha 1-22, městských částí Praha 23-57 a nyní i městských částí Praha 1-57. Tato varianta zásadně poškozuje již tak podfinancované městské části.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 2. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016:

Trvají na navýšení současné hodnoty minimální výše příspěvku na obyvatele, na částku 2.900,- Kč/obyvatele a dorovnání finančních vztahů jednotlivých městských částí na min. úroveň roku 2015. Proto navrhují úpravu finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy dle předložené a projednané varianty označené

č. 13, čímž ustupují ze svého původního požadavku a tato varianta je lacinější o cca. 50 mil. Kč.

Hlasování: 45 PRO, zdržela se Praha 10, ZS Zoufalík

• 3. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 konstatují, že současný příspěvek na výkon státní správy poškozuje občany městských částí, pro které státní správu vykonávají. Tyto městské části jsou nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale i z dotace hl .m. Prahy, která je určena primárně na péči, údržbu a zvelebování městských částí. Tento postup je vůči městským částem, vykonávajících státní správu značně diskriminační.

Starostové žádají okamžitě o zjednání nápravy, a to ze strany hl. m. Prahy, neboť hl. m. Praha je jeden správní obvod, jedna obec, jeden kraj. Zodpovědnost připadá čistě na vrub hl. m. Praha.

Pokud vedení hl. m. Praha nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování na výkon státní správy na svá bedra.

Hlasování: 46 PRO

• 4. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem pro rok 2016 žádají, aby byla v rozpočtu hl. m. Prahy 2016 zohledněna skutečnost, kdy MČ Praha 19 vykonává státní správu pro MČ Praha Vinoř a Satalice. S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k faktu, že je velmi těžko zařaditelná do jakéhokoliv vzorce, požadují zvýšení příspěvku pro MČ Praha 19 na dokrytí nákladů státní správy bez ohledu na to, jak budou probíhat jednání s Ministerstvem financí o úhradě nákladů na výkon státní správy. Důvodem je skutečnost, že MČ Praha 19 je nejvíce znevýhodněna z MČ 1 – 22 a s ohledem na její nízký rozpočet je u ní nejtěžší státní správu dofinancovat.

Hlasování: 43 PRO, zdrželi se 3

• 5. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 trvají na změně Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Praha, kterou schválil sněm starostů městských částí Praha 1-57 a žádá starostky a starosty, kteří jsou zastupiteli hl. m. Prahy, aby na příštím jednání zastupitelstva hl. m. Prahy tento návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy předložili.

Hlasování: 46 PRO

Starostové ještě projednali ultimativní výroky hraničící s vydíráním radního Dolínka: „Toto chování je trestuhodné a vůči Pražanům nezodpovědné a každá taková městská část si zaslouží dostat nulu v rámci přerozdělování peněz z rozpočtu”.

Setkání starostů Prahy 1 až 57

Dne 8. 9. 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnilo na Jižním Městě setkání starostů všech městských částí Prahy 1-57.

Na tomto jednání, které bylo jednotné, přijali zástupce radnic usnesení, z něhož vyplynuly tyto hlavní požadavky:

1.  postupovat dle jednotného rozpočtu, a to to dle stávajících kritérií pro „velké“ městské části

2.  minimální částku dotačního vztahu 2.900,- Kč/ osobu

3.  městské části trvají na tom, že žádná z městských částí nesmí mít v rámci dotačních vztahů v roce 2016 menší objem prostředků než v roce 2015

4.  nutnost změny v jednacím řádu Zastupitelstva hl. města Prahy v možnosti vystupování starostů při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

5.  respektování výstupů z připomínkového a dohadovacího řízení v rámci projednávání a schvalování Pražských stavebních předpisů.

Zvolený vyjednávací tým bude předkládat další podklady jak starostům Prahy 1 – 22, tak i menším městským částem, aby jejich postup byl jednotný a neoddiskutovatelný.

  • Celé znění všech podnětů, které byly předány primátorce Adrianě Krnáčové

ikona souboruUsnesení – Setkání starostů městských částí Praha  1- 57

ikona souboruVyjádření starosty Prahy 11 Jiřího Štylera