Seminář STUŽ 4.6.2018 k MP, poznatky z první řady

Organizace STUŽ uspořádala dne 4.6.2018 jeden ze řady seminářů k vývoji Metropolitního plánu. Kdo očekává přesnou a úplnou zprávu, nechť se podívá do zápisu či ještě lépe na videozáznam. https://www.youtube.com/watch?v=DcX5d4Hpi-w&feature=youtu.be

Zde se může dozvědět pouze o subjektivních poznatcích jednoho ze řadových účastníků prošpikovaných vlastními názory.

Nejprve vysvětlení zkratek:

STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život – činnost je patrná z názvu

ÚP – Územní plány – Společenské smlouvy mezi občany a vedením obcí především o stavebním rozvoji obcí s respektováním potřeb obyvatel. Jejich zpracování, rozsah a projednání se řídí stavebním zákonem.

MP – Metropolitní plán – Dokument který má v Praze plnit úlohu ÚP. Zatím pouze v návrhu. Odlišnosti od parametrů daných stavebním zákonem jsou takového rozsahu a kvality, že jsou oprávněné pochyby o jeho přípustnosti.

PSP – Pražské stavební předpisy – Předskokan MP který v Praze nahrazuje vyhlášky č. 268 a 501 Sb. stanovující pravidla pro zástavbu. Paradoxem je, že tyto vyhlášky mají celostátní platnost. Nikde se v nich nedočtete, že platí všude kromě Prahy.

MMR – Ministerstvo místního rozvoje ( dříve známo jako Ministerstvo stavebnictví )

Semináře STUŽ mají potěšitelný vývoj od formalismu k diskusi. Dřívější hodinové přednášky politiků a teoretiků byly omezeny na pět minut. S ohledem na to, že je to v podstatě jediné forum, kde lze něco říci a se dozvědět, vřele doporučuji.

Úvodem byl diskutován účel MP. Z rozdílů oproti standardnímu ÚP účel jasně vyplynul. Je jím masivní bezohledná zástavba tam, kde se stavět doposud nemohlo. Vyšlo na povrch jak chytře je to navléknuto. Benefit developerům vyplyne z obou variant dalšího vývoje. Když se MP zruší, bude dlouho platit současné, mnohokrát prodlužované provisorium, charakterisované spoustou developerských změn, které jsou magistrátem na běžícím pásu odsouhlasovány. Druhá varianta, a to velmi pravděpodobná, je, že PM bude zrušen. Tuto pravděpodobnost paní náměstkyně jednoznačně potvrdila, prohlášením že nemůže vědět co udělají ti co přijdou po nich. Potěšitelné je, že zřejmě nepočítá se setrváním. Než se připraví nový ÚP, tentokrát doufejme zákonným způsobem, uplyne spousta prodeveloperského času. Současná magistrátní garnitura neučinila to, co se od ní standardně očekávalo. Totiž že zruší, to co prosadila garnitura předchozí. Ke zrušení MP měla slibně nakročeno, avšak neučinila tak nakonec. Nyní jí, nedaleko do voleb zbývají jenom trapné výmluvy, že oni za MP nemohou, to že ti před nimi.

Kvalita MP a jeho účel je jasný už od počátku, kdy byla tato práce za mnoho milionů korun zadána bez výběrového řízení. Při tvorbě PSP bylo na začátku jasně řečeno, že na jejich tvorbě se budou podílet tři skupiny – developeři, politici a architekti. Občané – nula. Pokud sledujeme toky peněz, tak jasně uvidíme hierarchii tohoto uspořádání. Tvorba MP probíhá na stejném pracovišti a za stejných podmínek jako proběhla tvorba PSP.

Položena byla otázka, kdy budou vypořádány připomínky a námitky k ÚP zpracovávaného do roku 2011. Bylo odpovězeno ( p. Čemus – magistrát ), že připomínky byly řádně vypořádány. Jenom po nich není ani vidu ani slechu. Mám, a se mnou stovky občanů které jsem k připomínkám zagitoval, úplně jinou představu o vypořádání. Paní náměstkyně podotkla, že těch připomínek bylo hodně a že proto musel být ten téměř hotový ÚP zastaven. Pozoruhodný náhled. Posléze smetla i názor z pléna, že by se měl zrušit MP a dokončit ÚP z roku 2011 s poukazem na to, že je hrozně zastaralý. Patrně je je toho názoru, že je lepší pokračovat s plánem zpracovaným v minulém století.

Na otázku kde mají občané záruky že s nynějšími připomínkami nebude naloženo stejně jako s těmi z roku 2011 odpověděl pan magistrát, že můžeme být bez obav. Spíše bych ale věřil paní náměstkyni, která prohlásila že není jisté co bude po podzimních volbách. Též zaznělo, že připomínek bude, díky pokračující elektronické gramotnosti mnohem více. Tomuto názoru zase protiřečí požadavek na elektronické podpisy. Své k tomu také jistě řekne GDPR. Tak si z toho, občane, něco vyber.

Jedna z hlavních vad přípravy nedokončeného ÚP byla fatální neinformovanost občanů. Nyní je zaznamenán jakýsi pokrok v tom, že magistrát zřídil putovní atrakci nazývanou příznačně Kontejner. Tam se mohou občané informovat. Je to jako ze Švejka. Kdyby to mysleli vážně, tak by byly informace v tisku a na webech. Každý občan by měl dostat přesnou informaci na dopady MP na jeho bydliště. K čemu jsou početná oddělení územního plánování při stavebních úřadech?

Povšiml jsem si dvou nezodpovězených drobností. Jedna se týkala nouzového zásobování energiemi a hlavně vodou. Tyto otázky by měly být pro ÚP zásadní, drobnosti to rozhodně nejsou. Druhá se týkala přemrštěných cen bytů. Zde kupodivu nenese celou zodpovědnost magistrát, nýbrž bankovní systém, který nám předvádí přímo zázraky, například ve formě negativních úroků. Pak není divu, že lidé, a nejenom oni, investují do cihel.

Z diskuse vyplynulo, že město by mělo dotvářet satelitní sídlištní útvary k větší samostatnosti. Je opravdu paradox, že tyto aglomerace mohoucí zastávat počtem obyvatel krajská města nemají téměř žádné pravomoci, natož vlastní peníze. Pokud však bude decentralizace řízena, tak jako dosud, z centra, nemůže to dobře dopadnout. V každém případě je při takovém sociálně inženýrských zásazích třeba zohlednit, že tam žijí živí lidé na kterých jsou nebezpečné experimenty zakázány. Proto je třeba volit co necitlivější metody. Například přerušení linek metra by satelity rychle a bezbolestně přivedlo k samostatnosti.

Nakonec bych se rád vrátil k provázanosti PSP a MP. Tvůrci MP několikrát při tvorbě PSP prohlásili, že MP se bez PSP nemůže rozjet. Bohužel měli pravdu. Jakkoli MP umožní masivní zahušťování nemovitostmi stavěnými čistě na výdělek, PSP umožní je stavět nekvalitně, tedy levně. Slůvkem levně nemyslím, že by snad byty mohly být lacinější, to opravdu nikoli. Cena se neřídí náklady nýbrž poptávkou.

Vady PSP jsou mockrát probrané. Pro připomenutí je to například snížení oslunění a to i pro stávající domy, redukce výšek pater které se naštěstí týká pouze nové výstavby a hlavně nedostatečné počty parkovacích míst. To se bohužel týká úplně všech obyvatel.

PSP, stejně jako předchozí obecní vyhláška č. 26/1999 redukuje povinnost stavět v novostavbách parkovací stání na polovinu oproti normovým hodnotám ( ČSN 73 6110 ). Tím developeři ušetřili od roku 2000 asi 20 miliard korun a vyvolali deficit asi 60 tisíc parkovacích míst. Při přípravě PSP jsme jednoznačně navrhovali jejich nerealizaci, respektive uplatňování celostátních, výše uvedených předpisů. K uplatnění celostátních předpisů dokonce na krátkou dobu došlo kvůli třenicím mezi MMR a magistrátem. Bohužel pak byly PSP zase zavedeny. Naléhali jsme tedy alespoň na přepracování prožluklého paragrafu 32, který developerům umožňuje nestavět zákonem předepsaná parkovací místa.

Navržená změna vypadala takto:

Par. 32 Kapacity parkování

Žádáme aby paragraf 32 byl upraven do tohoto znění:

  1. Výpočty parkovacích stání se řídí normou ČSN 73 6110

  2. Základní koeficient automobilizace činí 1,5 ( 600 osobních aut na 1000 obyvatel )

Nižší než základní koeficienty automobilizace mohou jednotlivé městské části určovat na základě dopravních analýz či údajů vyplývajících z regulačních plánů. Při stanovení odchylky směrem dolů musí být vždy vedeno veřejné řízení.

(3) Vyšší než základní koeficient automobilizace mohou městské části či stavební úřady stanovit pro exponované lokality s prokázaným deficitem parkovacích stání.

(4) Základní koeficient automobilizace bude upraven vždy, když statistická hodnota stupně automobilizace pro celou Prahu vykáže odchylku větší než 10 % oproti předchozímu stanovení.

Na závěr bych podotkl, že náš mírný požadavek byl vznesen v roce 2015 při automobilizaci 548 aut / 1000 obyvatel. Na konci roku 2017 dosáhla automobilizace na 652 aut / 1000 obyvatel.

Praha, 6.6.1018 Ing. Jan Majer

Příloha: Vliv PSP na parkování

 

park